• Do
Verifications
  • Facebook
    2691 Friends
  • Reviewed
    1 Review
About Me
School
Kim Lien High School, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van, The Founder Institute
Work
Appota, Adcom & GSMVN co., ltd, Công ty CPDV công nghệ thông tin Naiscorp, Trung tâm bảo hành điện thoại di động Motorola, tap chi oto xe may
Do's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Do

Hey, I’m Do!

Hanoi, Hanoi, Vietnam · Member since July 2012
Report this user
You have reported this user. Undo?