• Leonard
Verifications
  • Email Address
    Verified
  • Facebook
    463 Friends
About Me
School
Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Avans Hogeschool Breda, Christelijke Hogeschool Ede, Bijbelschool de Wittenberg, Hogeschool Zeeland, Vlissingen
Hey, I'm Leonard!
Maastricht, Limburg, The Netherlands · Member since July 2012