Verifications
  • Facebook
    1018 Friends
About Me
School
PMG "Akad. Nikola Obreshkov", Sprogcenter Midt, VSU Luben Karavelov, NSA Vasil Levski, VIA University College, Horsens
Hey, I'm Nataliya!
Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark · Member since February 2012